Friday 9.2.

BUNDESLIGA

21.30 DORTMUND - FREIBURG